Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН decorative-beams.com

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДЕКОРАТИВНИ ГРЕДИ ЕООД , ЕИК 204302699, наричано по-долу за краткост ПРОИЗВОДИТЕЛ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин DECORATIVE-BEAMS.COM, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Потребителите са уведомени че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не подържа складови наличности и произвежда поръчаните стоки единствено и по избрани характеристики от ПОЛЗВАТЕЛЯ или ПОТРЕБИТЕЛЯ за тяхно ползване.

Ние сме сертифицирани с /Rapid SSL Сертификати/ от доказан световен издател на сертификати - Geo Trust Inc/US/ , за защита от измами до 10 000 долара./виж зеленият катинар в адресната лента/
Връзката с сайта е защитена и криптирана.

Чл. 2. Данни за ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ:
2.1. Декоративни греди еоод
2.2. Седалище, адрес на управление и упражняване на дейност: София, ул.ОБЕЛСКО ПЪТ   №1
2.3. Email:
artdeko.bg@gmail.com .
2.4. ЕИК
BG204302699,
2.5. тел: +359878702006 - Емил Иванов

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e  достъпен на адрес в Интернет decorative-beams.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за поръчка,за производство и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
3.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет.
3.3. Да правят поръчки и в този смисъл предложение за сключване на договори за поръчка за производство и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (след обработка и приемане на поръчката от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ), съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
3.5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 4. (1) Ползвателите сключват договор за поръчка за производство на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ, достъпен на страницата му в Интернет на адрес decorative-beams.com при настоящите общи условия.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за поръчка за производство на стоки, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  възнаграждение за ПРОИЗВЕДЕНИТЕ стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ предава заявените от Ползвателите стоки на посочен куриер в сроковете и при условията, определени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ и избрани от Ползвателя на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 5. (1) Ползвателят и ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за поръчка ,за производство могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за поръчка,за производство на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам общите условия“ и/или „Създаване на профил“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ , е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(3) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ , за да сключват договори за поръчка за производство на предлаганите от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес
 decorative-beams.com.
(4) Страна по договора с ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ .
(5) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Ползвателят се съгласява да закупи стоките, с избор на бутона „Поръчка“, като това действие има правно обвързваща сила за ползвателя.
(7) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ може да направи отказ от поръчка за производство на поръчана стока в случай, че има призводствена авария,при липса на суровина за производството, в рамките на 3 /три/ работни дни ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ уведомява Ползвателя за невъзможноста за производство чрез изпращане на съобщение до посочения от последния електронен адрес или на посочен телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, Ползвателят може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или извършване на заместваща поръчка.
(8) След обработка на извършената поръчка ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ изпраща потвърждение на Ползвателя на посочения електронен адрес, като след получаване на потвърждението на поръчката от потребителя се счита, че договорът за поръчка,за производство на поръчаната стока е сключен.
(9) Изявлението за сключване на договора (приемане на поръчката) и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(10) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ предоставя стоките на ИЗБРАНИЯТ КУРИЕР/транспортьор/ от ползвателя на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за поръчка за производство с ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или попълване на информационна форма;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или попълване на информационна форма;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за поръчка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Запознаване и пориемане на дейставящите към момента на извършване на поръчката общи условия;
(6) Натискане на бутон „Поръчка”;
(7) Потвърждение на поръчката от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ;

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи не са включени в цената на стоките, който се определят от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ, като информацията за цените и условията на доставка се предоставят на Ползвателите в сайта на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при натискане на бутон „Доставка”.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ .
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за поръчка,за производство.
(6) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 11. (1) Потребителят се съгласява, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за поръчка за производство на стоки и тяхната доставка на следната банкова сметка IBAN BG……………………………………………………………………, BIC ………………, ………………………………………… на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ./посочена в сайта и фактурата./
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от  10 работни дни от настъпването на събитието .

Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи,ако ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не е започнал производството на поръчаната стока. с изключение на разходите за банквите преводи.

Потребителят има право да се откаже от договора при следните случай :

а) когато доставената стока не отговаря на поръчаната за производство /има драстични разминавания в размери и цветове./
б) при не спазване на срока за производство от страна ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ. / срока за доставка не зависи от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ и поради тази причина не може да бъде аргумент за отказ от поръчката./
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за производство на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е върнал стоката на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в вида,колиеството и качеството на изпратената от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ стока.

(5) От своя страна, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, последният трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 5 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ преди изтичането на 5-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща цената на доставката и последващите разходи/ КАТО ОПАКОВКА,ЗАСРАХОВКА.ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ И СКЛАДИРАНЕ./ за връщането на стоките при отказ от договора.

Чл. 13. (1) Срокът на ПРОИЗВОДСТВО на стоката е УПОМЕНАТ в проформа фактурата и на инерфейса на ЕЛЕКТОНЕН МАГАЗИН преди потвърждението за плащане от страна на потребителя.

 Началният момент, от който тече срока за производство е от първия работен ден, следващ потвърждението за плащане от страна на банката на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ с което договорът се смята за сключен.
(2) Ако ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с необходимите суровини и матеряли , той е длъжен да уведоми за това потребителя в срок от 48 часа от началният момент и да възстанови платените от него суми в срок до 2 работни дни от датата, на която ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
(3) В случаите по ал. 2, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора и изчаква потвърждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път.

Чл. 14. (1) Доставката се извършва чрез предаване на стоката от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на куриерска фирма, която в последствие предава стока в избрания от потребителя при извършване на поръчката срок.
(2) При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи и запалаща стойността й и стойноста на доставката, в случай, че не е предплатил стоката и е избрал опцията „наложен платеж”. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
(2) При отказ за получаване на стоката, извън случаите в които стоката очевидно не отговаря на вида и състоянието на поръчаната, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си да достави поръчаната  стока, като потребителят дъжи заплащане на извършените от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ разходи за доставка и складиране.

Чл. 15. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ в срок от 24 часа.

Чл. 16. (1) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни като гарантира на своите потребители и ползватели конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  може да използва личните данни на потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора и настоящите общи условия.
(2) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  се задължава да не разкрива личните данни за потребителите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребители и/или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 17. (1) Във всеки момент, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес /my-account/lost-password/
(3) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез
 www.decorative-beams.com.
(4) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ
  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ , за което последният ще уведоми всички Ползватели като обяви промените на видно място на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Ползвателят се запознава с действащите към момента общи условия преди извършване на всяка поръчка.

Чл. 19. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ публикува тези общи условия на адрес www.decorative-beams.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се прекратяват в следните случаи:

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на decorative-beams.com.